ข้อมูลโรงเรียน 7046041004 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดปฐมแพงศรี

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ