ข้อมูลโรงเรียน 7045011010 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ