ข้อมูลโรงเรียน 7048091002 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภู

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ