ข้อมูลโรงเรียน 7048071008 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดพระซองวิทยา

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ