ข้อมูลโรงเรียน 7048101009 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่าง

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ