ข้อมูลโรงเรียน 7048091010 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดธาตุประสิทธิ์

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ