ข้อมูลโรงเรียน 7030211109 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ