ข้อมูลโรงเรียน 7036051105 วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ