ข้อมูลโรงเรียน 7032011105 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ