ข้อมูลโรงเรียน 7032041108 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ