ข้อมูลโรงเรียน 7020021202 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ