ข้อมูลโรงเรียน 7020071203 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเนินบุญญาราม

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ