ข้อมูลโรงเรียน 7021011202 พระปริยัติธรรมอำนวยวิทยา แผนกสามัญศึกษา

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ