ข้อมูลโรงเรียน 7021021203 พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ