ข้อมูลโรงเรียน 7021051204 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้ว

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ