ข้อมูลโรงเรียน 7025071201 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้ง

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ