ข้อมูลโรงเรียน 7023011201 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสุวรรณมงคล

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ