ข้อมูลโรงเรียน 7090010205 พระปริยัติธรรม วัดโคกเปี้ยว

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ