ข้อมูลโรงเรียน 7047010809 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส

จำนวนนักเรียน

ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้นปี

จำนวนครู

จำนวนครูแยกเพศ