assignment

รายชื่อโรงเรียน


รหัส ชื่อ จังหวัด นักเรียน ครู สารสนเทศ
รหัส ชื่อ จังหวัด นักเรียน ครู สารสนเทศ
7010010101วชิรมกุฎกรุงเทพมหานคร437info
7010010102บาลีสาธิตศึกษา มจร.กรุงเทพมหานคร613info
7010010104บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร.กรุงเทพมหานคร430info
7010060103วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพมหานคร4015info
7010081301มังกรกมลาวาสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร10016info
7010090108พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร18819info
7010131401กุศลสมาครวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร6019info
7010190106วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยากรุงเทพมหานคร1610info
7010200105พุทธศาสตร์วิทยากรุงเทพมหานคร618info
7010280111พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณกรุงเทพมหานคร8014info
7010470110พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยารามกรุงเทพมหานคร24617info
7013020102เตรียมพุทธศาสตร์ปทุมธานี8912info
7013020103พระปริยัติธรรมพระราหุลปทุมธานี316info
7013070101วัดโกเมศรัตนารามปทุมธานี395info
7014060301วัดนิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา8012info
7014110302มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา12724info
7015040303วัดเกาะปริยัติวิทยาอ่างทอง153info
7015040304กิตติยารามวิทยาอ่างทอง287info
7016040302พระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ลพบุรี435info
7017050306พระปริยัติธรรมวัดพิกุลทองสิงห์บุรี5310info
7017060301วัดโบสถ์อินทร์บุรีสิงห์บุรี398info
7017060302พิพิธสุตคุณานุสรณ์สิงห์บุรี645info
7017060304วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาสิงห์บุรี11616info
7017060305พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรีสิงห์บุรี416info
7018040301พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งามชัยนาท2411info
7020021202พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียงชลบุรี9012info
7020071203พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเนินบุญญารามชลบุรี2314info
7020071301วัดโพธิทัตราชวิทยาลัยชลบุรี2914info
7021011201มงคลวิทยาระยอง7716info
7021011202พระปริยัติธรรมอำนวยวิทยา แผนกสามัญศึกษาระยอง568info
7021021203พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ระยอง4610info
7021051204พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้วระยอง158info
7023011201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสุวรรณมงคลตราด2311info
7024011201พระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามฉะเชิงเทรา15531info
7024011203พระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา6415info
7024031204วิจิตรธรรมวิทยาฉะเชิงเทรา29info
7025071201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งปราจีนบุรี564info
7026011201พระปริยัติธรรมวัดอุดมธานีนครนายก217info
7027031201ปัจจันตเขตวิทยาสระแก้ว278info
7030011101ปริยัติสามัญนครราชสีมานครราชสีมา9821info
7030011107บูรพาวิทยานุสรณ์นครราชสีมา185info
7030011112พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยานครราชสีมา4914info
7030061108วัดตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา459info
7030081104สัทธรรมวิทยานครราชสีมา346info
7030101105ดอนหวายพิทยาคมนครราชสีมา3510info
7030121111ประชานิมิตรวิจัยศึกษานครราชสีมา146info
7030131103ศรีปริยัติคุณศึกษานครราชสีมา5313info
7030141106พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยานครราชสีมา196info
7030151102วิสุทธิพรตพิทยาคมนครราชสีมา12916info
7030211109ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่องนครราชสีมา7716info
7031011101ปริยัติธีรวิทยาบุรีรัมย์13116info
7031011108พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยาบุรีรัมย์5311info
7031031103วัดท่าสว่างวิทยาบุรีรัมย์499info
7031051104พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยาบุรีรัมย์348info
7031141102สระมะค่าวิทยาบุรีรัมย์589info
7031201105พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคมบุรีรัมย์8412info
7032011102ปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์15615info
7032011105บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์สุรินทร์6914info
7032011109ปริยัติคุณรสวิทยาสุรินทร์4310info
7032031101โพธิศึกษาสุรินทร์599info
7032041107พระปริยัติธรรมวัดจอมพระสุรินทร์579info
7032041108พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)สุรินทร์7313info
7032071103รัตโนภาสวิมลศึกษาสุรินทร์17213info
7032091104พระปริยัติธรรมพันษีวิทยาสุรินทร์4210info
7033011101ศรีเกษตรวิทยาศรีสะเกษ11819info
7033041103กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ศรีสะเกษ6010info
7033041111ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยศรีสะเกษ4511info
7033071112ปรางค์กู่วิทยาศรีสะเกษ9912info
7033101104วัดสระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ13014info
7033101109วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณศรีสะเกษ687info
7033131102พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยาศรีสะเกษ5910info
7033141105พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาศรีสะเกษ5510info
7033161106ดวนใหญ่วิทยาศรีสะเกษ6012info
7033211107โพธิ์ศรีวิทยาศรีสะเกษ6412info
7034010901บาลีสาธิตศึกษา มจร.ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี10918info
7034010902ดงบังอาทรกิจวิทยาอุบลราชธานี407info
7034010909กิตติญาณวิทยาอุบลราชธานี7019info
7034010912วัดมงคลในวิทยาอุบลราชธานี399info
7034010923ศรีศาสนวิทยาอุบลราชธานี30728info
7034010925มงคลธรรมวัฒน์วิทยาอุบลราชธานี316info
7034020916วัดไชยมงคลวิทยาอุบลราชธานี10010info
7034040907สาธุกิจวิทยาอุบลราชธานี189info
7034050926ศรีสุตาวิทยาอุบลราชธานี14014info
7034070921วัดเวียงเกษมอุบลราชธานี9613info
7034090911รังษีวิทยากรอุบลราชธานี5411info
7034100904ศรีมงคลศึกษากรอุบลราชธานี668info
7034100919ศรีเจริญวิทยารามอุบลราชธานี5012info
7034110915พระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยาอุบลราชธานี576info
7034140905อัครธรรมวิทยาอุบลราชธานี7711info
7034140908หนองขุ่นวิทยาอุบลราชธานี16912info
7034140922พระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยาอุบลราชธานี596info
7034150920วรรณวารีวิทยาอุบลราชธานี807info
7034150927วารินทร์พรหมสิทธิวิทยาอุบลราชธานี12614info
7034190903พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตากอุบลราชธานี537info
7034190917พระปริยัติธรรมมุจลินวิทยาอุบลราชธานี9913info
7034200913พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดหนองเป็ดอุบลราชธานี7313info
7034220914วัดบ้านหนองไฮวิทยาอุบลราชธานี777info
7034240906กิตติวิทยากรอุบลราชธานี417info
7034250910เจริญทัศน์วิทยาอุบลราชธานี666info
7034250918พระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยาอุบลราชธานี628info
7035010901พระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชายโสธร8412info
7035010902ทรายมูลปริยัติวิทยายโสธร7610info
7035080903เทพสถิตวิทยาลัยยโสธร548info
7036011101พุทธธรรมวิทยาชัยภูมิ12415info
7036011103วัดกลางเมืองเก่าวิทยาชัยภูมิ1065info
7036011104วัดชัยภูมิวนารามชัยภูมิ629info
7036051105วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)ชัยภูมิ11311info
7036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยชัยภูมิ1515info
7036121102ประจักษ์วิทยานุสรณ์ชัยภูมิ1007info
7037010902วัดสระเกษวิทยาอำนาจเจริญ9210info
7037010906พระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศอำนาจเจริญ8311info
7037040903ปัจฉิมวันวิทยาอำนาจเจริญ698info
7037050905ศรีใครวิทยาอำนาจเจริญ8810info
7037060904บ่อชะเนงวิทยาอำนาจเจริญ946info
7038010802วัดศรีโสภณธรรมทานบึงกาฬ3611info
7038150801วัดไตรภูมิบึงกาฬ11912info
7038210803วัดเวฬุวันวิทยาบึงกาฬ9210info
7039010701พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู9413info
7039010703วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู9310info
7039010704วัดศรีสระแก้ววิทยาหนองบัวลำภู11012info
7039020705วัดศิริบุญธรรมวิทยาหนองบัวลำภู496info
7039030706ดอนธาตุนรงค์วิทยาหนองบัวลำภู614info
7039050702สุวรรณารามวิทยาหนองบัวลำภู795info
7040010704ประภัสสรวิทยาขอนแก่น13220info
7040010705วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น4913info
7040010707จันทวิทยาคมขอนแก่น6812info
7040010711วิเวกธรรมประสิทธ์วิทยาขอนแก่น7414info
7040010715วัดหนองแวงวิทยาขอนแก่น15114info
7040010720ตราชูพิทยาคมขอนแก่น143info
7040010721วัดตาลเรียงวิทยาขอนแก่น178info
7040010727วัดธาตุกุดกว้างขอนแก่น476info
7040020714บูรพารามวิทยาสรรค์ขอนแก่น5712info
7040040712มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษาขอนแก่น152info
7040040717พระปริยัติธรรมวัดสว่างรังษีวิทยา ขอนแก่น00info
7040040723วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยาขอนแก่น5115info
7040040728ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ขอนแก่น526info
7040050701สารคุณวิทยาขอนแก่น5020info
7040050716วัดแจ้งสว่างนอกขอนแก่น5710info
7040070703ญาณสังวรขอนแก่น5518info
7040070706ปุญยสารโสภิตวิทยาขอนแก่น299info
7040070709วัดท่าน้ำพองขอนแก่น1810info
7040070710ธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุงขอนแก่น00info
7040090719วัดประชาพัฒนารามขอนแก่น143info
7040100718วัดจันทรประสิทธิ์ขอนแก่น2611info
7040120725นพคุณวิทยาขอนแก่น246info
7040160708มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ขอนแก่น197info
7040170713วัดโพธิ์กลางขอนแก่น238info
7040200722วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ขอนแก่น356info
7041010801วัดโสมนัสสันตยารามอุดรธานี9410info
7041010804อุตตรทิศวิทยาอุดรธานี7112info
7041010805วัดสว่างสามัคคีอุดรธานี15615info
7041010813วัดมัชฌิมาวาสอุดรธานี6510info
7041010816พระปริยัติธรรมวัดสังคาวอุดรธานี7610info
7041011401สุนทรประดิษฐ์วิทยาลัยอุดรธานี6815info
7041020803ประสาทคณานุกิจวิทยาอุดรธานี9412info
7041040817พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีนครารามอุดรธานี9816info
7041050811วัดศิรินทราวาสอุดรธานี539info
7041060806วัดศิริมงคลอุดรธานี989info
7041060814พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสุธาทิพย์อุดรธานี9512info
7041060815พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรีอุดรธานี6815info
7041060820สวัสดิ์วิทยาอุดรธานี7410info
7041070812วัดศรีสวาทอุดรธานี886info
7041070821วัดอุดมอินทราวาสอุดรธานี9810info
7041100808วัดบูรพาอุดรธานี508info
7041110810วัดศรีชมชื่นอุดรธานี668info
7041110818พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดงคำอุดรธานี736info
7041170802วัดศรีสะอาดอุดรธานี8714info
7041180809วัดโคเขตตารามอุดรธานี10912info
7041220819ห้วยทรายวิทยาอุดรธานี9010info
7042010701วัดศรีจันทร์วิทยาเลย15616info
7042010705วัดศรีวิชัยวนารามเลย15918info
7042010710วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษาเลย6212info
7042030708วัดสันติวนารามวิทยาเลย7612info
7042050713ปริยัติสามัญวัดโพนชัยเลย10521info
7042070709วัดศรีภูเรือเลย579info
7042080712วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยาเลย7510info
7042090702โกวิทวิทยาเลย514info
7042090703วัดวังสะพุงพัฒนารามเลย7510info
7042090704ธรรมนิเทศก์วิทยาเลย7912info
7042090706วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยาเลย426info
7042090714วัดศรีบุญเรืองวิทยาเลย579info
7042100707วัดศรีภูกระดึงเลย446info
7042100715วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยาเลย8110info
7042140716วัดขามชุมวิทยาสรรพ์เลย9415info
7043010801บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดศรีษะเกษหนองคาย25017info
7043010802วัดโกเสยเขตหนองคาย20417info
7043010806บาลีสาธิตวัดเขตอุดมหนองคาย11710info
7043010808วัดพระธาตุวิทยาหนองคาย15410info
7043010809วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย487info
7043010812วัดโพธิสมภารหนองคาย13413info
7043010814พระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยาหนองคาย16215info
7043010815พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์หนองคาย17115info
7043020810วัดอัมพวันหนองคาย6110info
7043050804พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์งามหนองคาย828info
7043070807วัดช้างเผือกหนองคาย00info
7044011001บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์มหาสารคาม7220info
7044011007อุทัยทิศวิทยามหาสารคาม589info
7044041002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาสมหาสารคาม7313info
7044051005ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม7713info
7044061004ปทุมพิทยากรมหาสารคาม8714info
7044061008วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์มหาสารคาม11411info
7044081009พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่ายมหาสารคาม688info
7044081010ปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยามหาสารคาม469info
7044091003วาปีคณานุสรณ์วิทยามหาสารคาม8912info
7045011001สุนทรธรรมปริยัติร้อยเอ็ด3013info
7045011005มงคลญาณปริยัติร้อยเอ็ด5516info
7045011010พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิรามร้อยเอ็ด8712info
7045011013เทพบัณฑิตวิทยาลัยร้อยเอ็ด11011info
7045021011พระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ร้อยเอ็ด878info
7045041009สามัคคีปริยัติธรรมร้อยเอ็ด848info
7045061003ปริยัติสารคุณร้อยเอ็ด6710info
7045071014ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ร้อยเอ็ด638info
7045101007วิโรจน์ผดุงศาสน์ร้อยเอ็ด16214info
7045101008ศรีทองนพคุณวิทยาร้อยเอ็ด597info
7045111002สุพรรณภูมิพิทยาร้อยเอ็ด649info
7045111012พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยาร้อยเอ็ด553info
7045111015พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมร้อยเอ็ด7412info
7045121006สุเทพนครวิชร้อยเอ็ด5212info
7046011002พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์9114info
7046011009พระปริยัติธรรมวัดประชานิยมกาฬสินธุ์9914info
7046031001ชัยมงคลวิทยากาฬสินธุ์859info
7046041004พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์727info
7046041010พระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยากาฬสินธุ์874info
7046051003พระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโกกาฬสินธุ์7510info
7046051007วัดบุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์457info
7046121005วัดหนองบัวพัฒนาวิทยากาฬสินธุ์7412info
7046121006ไชยวารวิทยาเสริมกาฬสินธุ์549info
7046131008สมเด็จปริยัติกาฬสินธุ์707info
7047010804เหล่าแมดวิทยาสกลนคร345info
7047010807พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดแจ้งแสงอรุณสกลนคร8710info
7047010809โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาสสกลนคร616info
7047020808พระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยาสกลนคร665info
7047040801วัดโพธิ์คำสกลนคร759info
7047060803วัดพระธาตุศรีมงคลสกลนคร8713info
7047110802วัดทุ่งสกลนคร779info
7047120805พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดลสกลนคร435info
7048011007พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุนครพนม11513info
7048051001วัดพระธาตุพนมนครพนม11822info
7048061005พระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยานครพนม5211info
7048071008พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดพระซองวิทยานครพนม215info
7048081006วัดศรีสงครามนครพนม00info
7048081011พระปริยัติธรรมวัดดารารามนครพนม629info
7048091002พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภูนครพนม6910info
7048091004พระปริยัติธรรมวัดศรีหนาถวิทยานครพนม378info
7048091010พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดธาตุประสิทธิ์นครพนม114info
7048101009พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่างนครพนม219info
7049010901วัดศรีบุญเรืองวิทยามุกดาหาร1159info
7050010501สามัคคีวิทยาทานเชียงใหม่17218info
7050010502เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)เชียงใหม่22523info
7050010504บาลีสาธิตศึกษา มจร.เชียงใหม่30225info
7050010506สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เชียงใหม่27726info
7050010507อภัยอริยศึกษาเชียงใหม่7611info
7050010523ธรรมเมธีศึกษาเชียงใหม่389info
7050020516วัดโขงขาววิทยาเชียงใหม่4713info
7050020528วัดพุทธนิมิตรวิทยาเชียงใหม่10418info
7050030520แม่แจ่มปริยัติศึกษาเชียงใหม่9815info
7050040511วัดอินทารามวิทยาเชียงใหม่899info
7050050526ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์เชียงใหม่10518info
7050060521พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาเชียงใหม่5012info
7050070510วัดแม่ริมวิทยาเชียงใหม่20722info
7050080524วัดสะเมิงวิทยาเชียงใหม่619info
7050090512วัดพระบาทอุดมเชียงใหม่6412info
7050090514ฝางธรรมศึกษาเชียงใหม่10011info
7050090518วัดเจดีย์งามปริยัติวิทยาเชียงใหม่638info
7050100517พระปริยัติธรรมวัดท่าตอนเชียงใหม่10616info
7050110509เขื่อนผากวิทยาเชียงใหม่519info
7050120515สันป่าตองศึกษาเชียงใหม่4911info
7050140505วัดวิเวกวนารามเชียงใหม่9719info
7050150522หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์เชียงใหม่11016info
7050160527วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์เชียงใหม่15823info
7050170519วัดฉิมพลีวิทยาเชียงใหม่358info
7050190508สารภีปริยัติศึกษาเชียงใหม่1049info
7050200525เวียงแหงปริยัติศึกษาเชียงใหม่9214info
7050210513พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดงเชียงใหม่749info
7050220529สัพพัญญูวิทยาเชียงใหม่549info
7051010502โสภณวิทยาลำพูน15418info
7051010504อินทะวิทยาลำพูน6213info
7051010505หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูน7822info
7051020508ปริยัติสามัญสามัคคีวิทยาลำพูน3310info
7051030501บ้านโฮ่งหลวงลำพูน408info
7051030506พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวงลำพูน12415info
7051040503พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวงลำพูน10013info
7051040510พระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา ลำพูน12015info
7051050509พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งหัวช้างลำพูน308info
7051060507พรหมจักรสังวรลำพูน7715info
7052010603ปริยัติวัดม่อนจำศีลลำปาง155info
7052010608วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง10917info
7052030609เกาะคาปริยัติศึกษาลำปาง9611info
7052050601วิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ลำปาง619info
7052060605แม่สุกศึกษาลำปาง568info
7052070604บ้านใหม่วิทยาลำปาง12713info
7052100606แม่ทะปริยัติศึกษาลำปาง7018info
7052100607ทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ลำปาง8010info
7052120602วัดบ้านหม้อศึกษาลำปาง9515info
7053020402วัดมงคลนิมิตรอุตรดิตถ์386info
7053080401พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเสาหินอุตรดิตถ์466info
7054010601พุทธโกศัยวิทยาแพร่23124info
7054010608บวรวิชชาลัยแพร่3116info
7054020602ร้องเข็มวิทยาแพร่5812info
7054030606เชตวันวิทยาแพร่6810info
7054040604ร้องแหย่งวิทยาคมแพร่7213info
7054060603วังฟ่อนวิทยาแพร่10713info
7054070607สัมฤทธิบุญวิทยาแพร่4713info
7055010601นันทบุรีวิทยาน่าน34840info
7055010614พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งน่าน7221info
7055020613นันทจริมเขตศึกษาน่าน3812info
7055020616วัดป่าแม่จริมโสภิตารามน่าน3013info
7055030610พระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์น่าน3810info
7055040605วัดนาราบวิทยาน่าน7014info
7055050602วัดปรางค์น่าน9019info
7055050615พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตน่าน8914info
7055060604วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษาน่าน5111info
7055060606พระปริยัติธรรมวัดนิโครธารามน่าน7216info
7055070607พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองรามน่าน389info
7055070608วัดบุญยืนน่าน5317info
7055080603วัดราษฎร์บำรุงวิทยาน่าน169info
7055090612เชียงกลางปริยัติศึกษาน่าน5012info
7055110609วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยาน่าน4713info
7055120611วัดบ่อหลวงวิทยาธรรมน่าน2811info
7056010606ราชคฤห์วิทยาพะเยา9514info
7056020602ห้วยข้าวก่ำวิทยาพะเยา9217info
7056030603วัดหย่วนวิทยาพะเยา9221info
7056040608ป่าแขมวิทยาพะเยา9313info
7056050601สุวรรณคณานุสรณ์พะเยา6214info
7056060605วัดนาปรังวิทยาพะเยา9315info
7056060607พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดดอนไชยพะเยา9813info
7056070604พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธารามวิทยาพะเยา5011info
7056080609วัดม่วงชุมวิทยาพะเยา9116info
7057010602พุทธิวงศ์วิทยาเชียงราย15121info
7057010615วัดฝังหมิ่นวิทยาเชียงราย6315info
7057020614เวียงชัยพิทยาเชียงราย5515info
7057030603โสภณจริยธรรมวิทยาเชียงราย18218info
7057030606วัดครึ่งใต้วิทยาเชียงราย11017info
7057030616วัดแก่นเหนือวิทยาเชียงราย7110info
7057040605วัดอำมาตย์วิทยาเชียงราย14322info
7057050601ชยาภิวัฒน์วิทยาเชียงราย11718info
7057060611พุทธศาสตร์ศึกษาเชียงราย198info
7057070612วัดแม่คำวิทยาเชียงราย10216info
7057071301วัดหมื่นพุทธวิทยาเชียงราย11919info
7057080610วัดไชยสถานวิทยาเชียงราย7713info
7057090607วัดวิเชตร์มณีเชียงราย117info
7057100604วัดเจดีย์หลวงวิทยาเชียงราย4913info
7057110617วัดหนองบัวพิทยาเชียงราย4411info
7057110619วัดป่างิ้วปริยัติศึกษาเชียงราย6014info
7057120608วัดสันหนองบัววิทยาเชียงราย7113info
7057130618เวียงแก่นวิทยาเชียงราย447info
7057140609วัดป่าตาลใต้เชียงราย11515info
7057160613บุญเรืองวิทยาเชียงราย3812info
7057170620วัดดงชัยพิทยาเชียงราย6014info
7058010501วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษาแม่ฮ่องสอน21814info
7058040502พระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนีแม่ฮ่องสอน476info
7058040503พระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์แม่ฮ่องสอน588info
7058040504พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่งแล้งแม่ฮ่องสอน8611info
7060010401วัดหนองปลิงวิทยานครสวรรค์12610info
7060010402คีรีวงศ์วิทยานครสวรรค์585info
7060010403บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธารามนครสวรรค์6910info
7060010404วัดไทรเหนือวิทยานครสวรรค์12612info
7060010405วัดท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์10718info
7060050408พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยวนครสวรรค์367info
7060070407วัดวาปีรัตนารามวิทยานครสวรรค์226info
7060120409ศรีนภเขตวิทยานครสวรรค์20018info
7060150410รัตนปัญญาวิชชาลัยนครสวรรค์1149info
7061010301วัดมณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี245info
7061040302อุทานอุทิศธรรมวิทยาอุทัยธานี217info
7062010401วชิรกุญชรมัธยมกำแพงเพชร00info
7062050402วัดคฤหบดีสงฆ์กำแพงเพชร326info
7063060401โสภณวรคุณวิทยาตาก14011info
7063080402พระปริยัติธรรมสามัญอุ้มผางวิทยาตาก779info
7064010401ราชธานีวิทยาลัยสุโขทัย10318info
7064070403วัดหนองโว้งวิทยาสุโขทัย5410info
7064090402วัดเหมืองนาวิทยาสุโขทัย149info
7065010401วัดจันทร์วิทยาพิษณุโลก2211info
7065010402วัดธรรมจักรวิทยาพิษณุโลก223info
7065010403สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิษณุโลก12226info
7066010401หลวงพ่อเพชรวิทยาพิจิตร6113info
7067010403ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์605info
7067030401ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์11910info
7067040402ปริยัติสามัญวัดสระเกศเพชรบูรณ์5912info
7067050404พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิตเพชรบูรณ์9812info
7070020301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรี308info
7071010301วัดสิริกาญจนารามกาญจนบุรี116info
7071010302พระปริยิตธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี9913info
7071060303พระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสังกาญจนบุรี408info
7072070302พระปริยิตธรรมวัดหนองพันเทาสุพรรณบุรี137info
7073060102พระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยานครปฐม636info
7077010301พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธรรมิการามวรวิหารประจวบคีรีขันธ์338info
7080010204พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยานครศรีธรรมราช7818info
7080010205พระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสระเรียงนครศรีธรรมราช10612info
7080040203พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวานนครศรีธรรมราช206info
7080100207พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยารามนครศรีธรรมราช4311info
7080110206พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช376info
7081010201วัดแก้วโกรวารามกระบี่5719info
7084010202แสงธรรมพิทยาคมสุราษฎร์ธานี89info
7084020201พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี637info
7084060203วัดพระบรมธาตุไชยาวิทยาสุราษฎร์ธานี124info
7084120204พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลารามสุราษฎร์ธานี227info
7085010201พระปริยัติธรรม วัดตโปทารามระนอง1811info
7086040201พุทธรังษีพิทยาลัยชุมพร547info
7090010202แสงทองวิทยาธรรมสงขลา425info
7090010203วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยาสงขลา405info
7090010205พระปริยัติธรรม วัดโคกเปี้ยวสงขลา6810info
7090020201พุทธวิทยาสงขลา6711info
7090080204หลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยาสงขลา428info
7090111401มหาปัญญาสงขลา62info
7091010201ธรรมจักรวิทยาสตูล157info
7092010201สิทธิธรรมตรัง10010info
7095010201ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลายะลา99info